เมื่อ 11 ก.ค. 2561 เวลา 0900-1530 น. พ.อ.พิทักษ์ชัย กิ่งเกษ หก.กกร.มทบ.27 เข้าร่วมประชุมกับ หน.ส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมด้วย นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เดินทางมาตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ดังนี้
1) การเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
2) ความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน
3) โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
4) การกำจัดผักตบชวา
5) ความคืบหน้าการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม)
7) การประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญของรัฐบาลให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่
8) การตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2
ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้ด้วย