“ทหารร้อยเอ็ด ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ”
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโพนทองจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการออกตรวจแหล่งมั่วสุม ในพื้นที่ อำเภอโพนทองโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาใน อ.โพนทอง เข้าร่วมประชุมจำนวน 40คน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป