รอง ผบ.มทบ.27ร่วมงาน One Home One Heart ครั้งที่ 2ประชารัฐร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
บ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงานโครงการนิทรรศงานวิชาการด้านพัฒนาสังคม ระดับจังหวัด (One Home One Heart 2th)ประชารัฐร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งดำเนินการตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ที่เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่ระดับท้องถิ่น โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริม-ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนและนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย การจัดนิทรรศการวิชาการฯในครั้งนี้มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ เพื่อยกย่องเชิญชูเกียรติอาสาสมัคร องค์กรภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ