“มทบ.27ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ฝึกอบรมผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 7 ”
เช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องอบรมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันพระปกเกล้า เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธาน และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อศาสตร์ของพระราชา
การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 7 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมมาจากอำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอศรีสมเด็จ จำนวน 279 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน และองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติ รักแผ่นดิน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดองบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนแห่งปัญญาและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการดำรงตนเป็นคนดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และความสามัคคีปรองดอง เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า และอบรมการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งการฝึกทดสอบกำลังใจของผู้เข้ารับการอบรมกระโดดหอสูง 34 ฟุตซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกกระโดดหอสูง จะได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพบก (ปีกร่ม) และเกียรติบัตร
และในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 7 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ห้องอบรมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16