กกล.รส.จว.ร.อ.นำกำลังร่วม 3 ฝ่ายเข้าแจ้งผู้ประกอบการให้หยุดบริการตามคำสั่งอย่างเด็ดขาดกรณีกระทำผิดกฎหมาย
เมื่อ 23ส.ค.61 เวลา 1400น.พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. อนุมัติให้ นำกำลังร่วม3ฝ่าย เข้าแจ้งผู้ประกอบการ ตาม คำสั่ง จว.ร.อ. ที่ 2510/2561 ลง 20ส.ค. 61 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการร้านนั่งเล่น ติดไว้ที่บริเวณหน้าร้านนั่งเล่น เลขที่ 128 หมู่ที่ 11 ถ.ร้อยเอ็ด – กาฬสินธุ์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จว.ร.อ. เนื่องจากร้านดังกล่าวได้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.)ที่ 22/2558 ลง 22ก.ค.58 โดยเมื่อวันที่ 9มี.ค.61 เวลา 22.00น. ได้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด(20ปีบริบูรณ์)ให้กับ น.ส.ศุภลักษณ์ ศรีเกื้อกลิ่น บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 6 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จว.ร.อ. จึงได้มีคำสั่งปิดทำการเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันรับคำสั่ง โดยผู้ประกอบการยินยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี