ผบ.มทบ.27 ปิดโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการ เพื่อสร้างเยาวชนโดยใช้กระบวนการจิตอาสา และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม ณ สโมสร ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อ 22 ส.ค.61 เวลา 1600 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการ โดยโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายของ กกล.รส.จว.ร.อ. ที่ต้องการแก้ปัญหาการแข่งรถในทางของกลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงบูรณาการร่วมกับกำลัง 3 ฝ่าย คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เคยกระทำความผิดในกรณีดังกล่าวจำนวน 70 คน เพื่อเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการคืนคนดีสู่สังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.61 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.มทบ.27 เป็นผู้อำนวยการโครงการ ใช้สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นสถานที่ฝึกอบรม สำหรับวิทยากรกระบวนการได้บูรณาการจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมดำเนินโครงการโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเยาวชนเข้ากระบวนการปรับทัศนคติโดยใช้การจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกให้มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,ด้านสาธารณสุข ,ด้านกฎหมาย ยาเสพติดและจราจร,ด้านอุดมการณ์รักชาติ พร้อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การดูแลคนพิการบ้านคนตาบอด การศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของผู้คุมขังในเรือนจำกลางจังหวัดร้อยเอ็ด การบริการสังคมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ,เสียสละเพื่อส่วนรวม ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน 2 คืนตั้งแต่วันที่20 ส.ค.61-22ส.ค.61 ส่วนการดำเนินกิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติบริการสังคมในสถานพยาบาลหน่วยงานคนพิการหรือชุมชน ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน และกิจกรรมที่ 3 การรวมพลังสร้างสรรค์สังคม โดยซ่อมสร้างบ้านคนพิการ ระยะเวลาดำเนินการ 2 วันจะเริ่มดำเนินการในวันศุกร์ ที่ 24ส.ค.2561 นี้
ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการดำเนินโครงการคือ ต้องการให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการ เลิกพฤติกรรมการกระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย มีความเสียสละ เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ
โดยในวันนี้ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดตามคำสั่ง คสช.ระหว่าง กองกำลัง3ฝ่ายได้แก่ มณฑลทหารบกที่27 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด กับ เยาวชน พร้อมกันนี้ ผบ.มทบ.27ได้ให้โอวาทและอวยพรให้ทุกคน กลับออกไปเป็นเยาวชนที่ดี ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป