“มทบ.27ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ฝึกอบรมผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 9 ”
เช้าวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันพระปกเกล้า เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561 โดยมี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร. ศรุต นาควัชระ กรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์ของพระราชา”
การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 9 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมมาจากอำเภอจังหาร และอำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 281 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน และองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติ รักแผ่นดิน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดองบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนแห่งปัญญาและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการดำรงตนเป็นคนดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และความสามัคคีปรองดอง เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า และอบรมการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งการฝึกทดสอบกำลังใจของผู้เข้ารับการอบรมกระโดดหอสูง 34 ฟุตซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกกระโดดหอสูง จะได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพบก (ปีกร่ม) และเกียรติบัตร
และในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 9 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี นาย ทัศนัย ไวยนิยมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน