“จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านเปลือยใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566”
ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านเปลือยใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน,สมาชิกชมรมกตัญญูคลับสาเกตนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
กิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะ ใส่ทรายอะเบตเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย บริเวณพื้นที่โดยรอบวัด ,กิจกรรม Army barber บริการตัดผมฟรีและบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะ ได้เข้ากราบนมัสการ พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เพื่อขอรับทราบความต้องการสนับสนุนและความช่วยเหลือต่างๆที่ทางวัดต้องการให้จิตอาสาและหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการให้ในโอกาสต่อไปและถวายจตุปัจจัยเพื่อใช้สอยในกิจการของวัด
(วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 0900)