กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
วันที่ 27 ก.ย. 61 กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.ธวัชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ, ผู้นำท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ประชาชนผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ ต.นิเวศน์ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านประตูชัย ม.7 บ.ประตูชัย ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความรู้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมี นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม นายก ทต.นิเวศน์ เป็นประธาน มีผู้ร่วมกิจกรรม 162 คน ในการนี้ ชป.รส.ได้ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรหรือที่อยู่อาศัย สร้างการรับรู้นโยบายการปฎิบัติงานของรัฐบาลด้วย