กกล.รส.จว.รอ. อบรมโครงการพระราชดำริจัดการขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฎิกูลเพื่อเป็นหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามอง ตำบลไร้ขยะ ปี 2561
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. ร่วมกับนายกาลเวลา ดังก้อง ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด อบรมโครงการพระราชดำริจัดการขยะมูลฝอยเเละสิ่งปฎิกูลเพื่อเป็นหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามองตำบลไร้ขยะ ปี 2561 ให้กับ อสม. และประชาชน ณ บ้านเหล่าอาราง ม.8 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้าอบรม 50 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมเข้าใจในการลดปริมาณและกำจัดขยะที่ถูกวิธี และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่พร้อมเสริมสร้างความเข้าใจการทำงานของทหารและนโยบายของรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาแก้ไขปัญหาต่อไป