“ขุนภักดี 27 ออกแสดงดนตรี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่1 ปีงบประมาณ2562”
เช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27, หน.ส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเปิดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อออกให้บริการ พบปะเยี่ยมเยือน ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการตามข้อเสนอของประชาชน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ รร.บ้านหนองจิกโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย รอง เสธ.มทบ.27 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้มาใช้บริการรวมทั้งได้รับชมการแสดงของขุนภักดี 27 ซึ่งได้แสดงดนตรี ประกอบการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลงานของรัฐบาลและ ของ กองทัพบก, สร้างภาพลักษณ์ ทัศคติที่ดี มีความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับ ทบ.ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนสนับสนุนภารกิจของ ทบ.ด้วย ซึ่ง รอง เสธ.มทบ.27 ได้ชี้แจงถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้วย ในการนี้ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดบริการชุดแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และให้บริการฝังเข็มเพื่อรักษาโรค ซึ่งมีประชาชนร่วมกิจกรรมประมาณ600คน สร้างความเชื่อมั่น คืนความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน