มทบ.27 ฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา ที่ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 เวลา 0900 น. พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รอง เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทนในการเปิดโครงการ ฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดอบรมขึ้น ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวนทั้งสิ้น 10 รุ่น เพื่อนำเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เคยได้รับการอบรม มาทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เกิดจากการนำไปปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการติดตามประเมินผลการนำศาสตร์พระราชา ที่ผู้นำชุมชนนำไปขยายผลให้เป็นรูปธรรม แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป