ขุนภักดี 27 สนับสนุนจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 เวลา 0900 พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น รอง เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมนำ ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 (ขุนภักดี 27) สนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ณ โรงเรียนบ้านโพง ม.2 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมี นางสาว สิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำสู่การแก้ไขให้รวดเร็ว และมอบทุนการศึกษา สิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส สร้างการรับรู้นโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรนำสู่การพัฒนาและได้ตรวจเยี่ยมการออกร้านของส่วนราชการ ในการนี้ ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 (ขุนภักดี 27) ได้จัดกิจกรรมปณิธานเพื่อประเทศไทย เสริมสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความสนุกสนาน ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและ คสช.เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยในวันนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรม 400 คน