“ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ จ.ร้อยเอ็ด ร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน”
วันที่ 13ธันวาคม 2561 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เเละจิตอาสา เข้าพบปะ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ที่ บ.เสาธง และ บ.ธวัชบุรี ต.ธงธานี, บ.ท่าส้มป่อย ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก,โนนข่า ,บ.หัวดง,บ.โพธิ์ศรี
ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ และ บ.ดอนชัย ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พบปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ดำเนินการประสานฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อบูรณาการร่วม 3 ฝ่ายเข้าตรวจคัดกรองผู้ค้าผู้เสพภายในชุมชน
– เกษตรกรมีความต้องการปลูกข้าวนาปรังหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชุดปฏิบัติการฯได้ชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากปีนี้มีระดับน้ำตามแหล่งกังเก็บน้ำปริมาณน้อยแนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ปลูกข้าวโพดและพืชหลากหลาย
– ปัญหาที่ดินขายฝาก ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือที่อยู่อาศัย ให้แจ้งที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
และปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แจ้งประสานไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดเพื่อเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยต่อไป
-ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในเขตพื้นที่เชิงเขา อ.หนองพอก โดยทางชุด ชุดปฏิบัติการ และ จนท.ปกครอง อ.หนองพอก จะได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
และต้องการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองไชยวาน ต.บึงงามเนื่องจากเป็นถนนลูกรังและชำรุด ชุดดำรงธรรมฯได้ประสานกับ อบต.ในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป