กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

1463

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัย                  ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 มณฑลทหารบกที่ 17 โดยพลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2560 ณ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีหน่วยร่วมดำเนินการดังนี้ 1 มณฑลทหารบกที่ 27
2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
4 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
5 สมาคมกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ด
6.กู้ภัยสาเกตุนคร ร้อยเอ็ด และ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
มีผู้ร่วม กิจกรรม จำนวน 300 นาย ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย