มทบ.27 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล เพื่อใช้สื่อสารกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บ่ายวันนี้ (13 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในค่ายประเสริฐสงคราม ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลทุกระดับชั้น เพื่อให้สามารถพัฒนา แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ทางทหารร่วมกับมิตรประเทศและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยดำเนินการปฏิบัติตามร่างคู่มือ “ค่ายทหารเข้มแข็งกองทัพบก” ในด้านการบริหารจัดการ พัฒนาคน พัฒนาศักยภาพกำลังพล และครอบครัว โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กรุณาสั่งการให้หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ทั้ง 19 ค่าย ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในคายทหาร เพื่อให้กำลังพลสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การบรรยาย และการสนทนาในเรื่องทั่วไปทางทหารได้ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดการฝึกอบรมการใช้ภาอังกฤษในค่ายประเสรฐสงคราม ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – วันที่ 24 กันยายน 2562 จำนวน 8 สัปดาห์ 30 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร้อยตรี – ร้อยเอก จากมณฑลทหารบกที่ 27, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จำนวน 22 นาย เข้ารับการอบรมในครั้งนี้