ทหารร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรการบริหารจัดการขยะเปียกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองแวงดง ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอกชวน นาโสก นายทหารปฏิบัติการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปาชีพผานำ้ทิพย์ อำเภอหนองพอก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ด้วยถังหมักเศษอาหาร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรคในชุมชน ณ บ้านหนองแวงดง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และในครั้งนี้ นางศิรินภา รักเกียรติมาตุภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงงาม ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงามมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะเปียกอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆและลดพาหนะนำโรคเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ต่อไป