ผบ.มทบ.27 ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเสด็จฯทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วงบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ ลงตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเสด็จฯทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดถือการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย การถวายงาน และ การถวายพระเกียรติ โดยมีการประชุมและประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการวางแผนการถวายความปลอดภัยโดยรอบบริเวณ และระหว่างเส้นทางเสด็จ ซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ การถวายความปลอดภัย และ การถวายพระเกียรติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด