แม่บ้าน มทบ.27 ห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพลภาพ เข้าให้คำแนะนำการเขียนโครงการ ม.35 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน
วันนี้( 13 มิถุนายน 2562) เวลา10.00 น.คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่27 พร้อมคณะแม่บ้าน ,เจ้าหน้าที่ กองกิจการพลเรือน และ เจ้าหน้าที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมประชุมชี้แนวแจงทางการดำเนินโครงการ สร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน ในหัวข้อการเตรียมเอกสารและการเขียนโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพ ตามมาตรา 35 การให้ความช่วยเหลืออื่นใด ปี 2563 ให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่พิการและทุพลภาพ ในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 8 ราย ณ ห้องปฏิบัติการ กองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้ครอบครัวของกำลังพลที่พิการและทุพลภาพ สามารถเขียนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความสามารถของตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืนต่อไป