ผบ.มทบ.27 ชี้แจงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 เน้นจิตสำนึกรักชาติและจิตอาสาพัฒนาประเทศ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการพบปะชี้แจงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ชุดครูฝึก และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับฟัง ประมาณ 850 นาย ณ ศูนย์ฝึก (รอบนอก) โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายจากการฝึก คือ นักศึกษาวิชาทหารมีภาพลักษณ์ที่ดี รู้แบบธรรมเนียมทหาร มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และมีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยหลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงเฉพาะการฝึกภาคที่ตั้งปกติในห้องเรียน ปรับลดสัดส่วนวิชาทหารและปรับเพิ่มวิชาทั่วไป คือ ประวัติศาสตร์ชาติไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์, บทบาททหารกับความมั่นคง, ปฐมพยาบาล, บรรเทาสาธารณภัย, วิชาผู้นำ และจิตอาสา โดยจะปรับกระบวนการเรียนการสอน ให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ
นอกจากนี้ จะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยในการฝึกภายใต้การดูแลของครูฝึกที่ถูกพัฒนาศักยภาพขึ้นใหม่ โดยกองทัพบกจะประเมินผลอย่างต่อเนื่อง หลังเริ่มใช้หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารใหม่ที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่การฝึกทั้งภาคปกติและภาคสนามตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 นี้