มทบ.27 ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย “กตัญญูคลับ” ในสถาบันระดับอุดมศึกษา
เช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กรุณาอนุมัติให้ พันโท ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ รักษาการ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ พร้อมคณะ ร่วมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย “กตัญญูคลับ” ในสถาบันระดับอุดมศึกษา ในการแสดงความกตัญญูต่อบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. พ่อ แม่ ผู้มีพระคุณ 2. ครู อาจารย์ และสถานศึกษา 3. บรรพบุรุษ ชาติบ้านเมือง 4. สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์ ผู้ประสานงานชมรมกตัญญูคลับ และสมาชิกกตัญญูคลับเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องสืบไป