มทบ.27 ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมการฝึกทบทวนเครือข่ายตามศาสตร์ของพระราชา ประจำปี 2562
บ่ายวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะวิทยากรศาสตร์ของพระราชา ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม สอดส่องให้ข้อเสนอแนะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและการสร้างเครือข่ายตามศาสตร์ของพระราชา ปี 2560 และ 2561 โดยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา ประจำปี 2562 โดยมอบให้ที่มณฑลทหารบกที่ 27 รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และสถาบันพระปกเกล้า จัดชุดวิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เคยผ่านการอบรมโครงการฯ มาแล้วเมื่อปี 2560 และ 2661 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 20 รุ่น 20 อำเภอ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนทั้งสิ้น 2,640 คน