“มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1”
เช้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 และแนะนำผู้บังคับบัญชา โดยมีรองผู้บัญชาการ เสนาธิการ รองเสนาธิการ นายทหาร นายสิบ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวทักทาย และให้โอวาทแก่ทหารใหม่ว่า พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ เป็นพิธีที่มีเกียรติ และเป็นเครื่องยืนยันว่า ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีความยินดีที่ได้ต้อนรับทหารใหม่ทุกนาย ซึ่งการรับราชการทหาร ถือว่า เป็นหน้าที่สำคัญยิ่ง ที่ต้องเสียสละ และพลีชีพ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราช และความมั่นคงของชาติ ดังนั้นบุคคลที่เข้ารับราชการทหาร จึงเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นพิเศษ โดยพลทหารใหม่จะได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ในวิชาการทหารเบื้องต้น ได้เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติตน การปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วยทหาร เป็นการเสริมสร้างให้พลทหารมีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีอุดมการณ์แห่งความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน สามารถเป็นผู้นำของท้องถิ่น หรือดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเมื่อปลดจากกองประจำการแล้ว
นอกจากนี้ ขณะที่ทุกคนที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการอยู่ในหน่วย ทหารทุกนายจะได้รับสิทธิจากทางราชการ เช่น เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง การรักษาพยาบาลตามสิทธิ การฝึกอบรมวิชาชีพประเภทช่างฝีมือ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการจะศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ก็สามารถเข้ารับการศึกษากับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ ในขณะที่รับราชการทหารกองประจำการอยู่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประพฤติดี ก็สามารถสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียน นายสิบทหารบกได้ และหากมีผลการเรียนดี ขณะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายสิบทหารบก จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไปด้วยhttps://www.youtube.com/watch?v=6txuJ5kayWo