ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งชมรม “กตัญญูคลับสาเกตนคร”
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมลออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ อนุมัติให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นผู้แทนหน่วย ดำเนินงานการเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้เครือข่าย“กตัญญูคลับ”เชื่อมโยงระหว่างมณฑลทหารบกกับสถาบันอุดมศึกษา โดย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ เป็นผู้แทนหน่วยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งชมรม “กตัญญูคลับสาเกตนคร” ร่วมกับ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ณ ห้อง ๙ A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยผ่านช่องทางการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร หรือช่องทางการจัดทำงานด้านวิชาการร่วมกัน วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในความเป็นมาของชาติไทย ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์ตามเจตนาของกตัญญูคลับ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษาและสืบทอดความเป็นชาติไทยที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับชาติไทย ในการนี้ ได้จัดชุดวิทยากรของหน่วยบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และจัดกิจกรรมปณิธานเพื่อประเทศไทย เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนมีปณิธานที่จะทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินถิ่นอาศัย ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสืบไป มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๐ คน