ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ จัดชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว
ช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
ตามที่กองทัพภาคที่ ๒ มอบนโยบายให้หน่วยทหารทุกหน่วยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในการลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้ ลงตรวจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว และเกษตรกร ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่กำลังบริการเกี่ยวข้าวช่วยเหลือประชาชน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ทั้งนี้ ได้ประสานกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และผู้นำที่ผ่านการอบรมตามโครงการศาสตร์ของพระราชา ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่จะให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายขอรับการสนับสนุนจากเกษตรกรเจ้าของที่นาลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ๔๐๐ บาท/ไร่ เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าเคลื่อนย้ายและค่าปรนนิบัติบำรุงรถเกี่ยวข้าว สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗
ได้จัดชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว ออกบริการให้แก่ พี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๒ ราย พื้นที่ ๖๖ ไร่ ปริมาณข้าว ๒๒.๓ ตัน ซึ่งมีเกษตรกรได้แจ้งขอความช่วยเหลือมากกว่า ๑๐๐ ราย และขณะนี้ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ยังคงบริการเกี่ยวข้าวตามแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังใช้โอกาสนี้ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบ สำรวจทัศนคติท่าทีของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล จากผลการปฏิบัติที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เดือดร้อน ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส รู้สึกขอบคุณรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ยังรักและห่วงใยไม่ทอดทิ้งประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันตามกำหนดไม่ต้องรอคิวรถเกี่ยวข้าวภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับรัฐบาลและกองทัพบกอย่างดียิ่ง