“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” มณฑลทหารบกที่ ๒๗ จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒
เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีญาติทหารใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน, ทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ จำนวน ๑๓๒ นาย
หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปกครองและทหารใหม่ได้พบปะกันหลังจากผ่านการฝึกมาระยะหนึ่ง ให้คลายความกังวลและมีกำลังใจที่
จะรับการฝึกต่อไป ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อบุพการีและผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้กล่าวว่าการที่ลูกหลานของท่านเข้ามารับราชการถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ทหารใหม่เป็นกำลังส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีความห่วงใย ถือเสมือนเป็นคนในครอบครัว จะดูแลเป็นอย่างดี ขอให้ญาติสบายใจ หลังจากการคัดกรองมีบางส่วนที่ยังเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้เลิกโดยเด็ดขาด ในห้วงต่อไปญาติ
ทหารใหม่สามารถเข้ามาเยี่ยมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๘๐๐-๑๔๐๐ นาฬิกา นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามความเป็นอยู่ของทหารผ่านกลุ่มไลน์ ได้ทุกเวลาและจะส่งเสริมด้านการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ รวมทั้ง ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับกำลังพลทุกคน หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมญาติทหารใหม่และครอบครัว พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีวงดนตรีคลาสสิคแบรนด์ขับกล่อม สร้างความอบอุ่นใจ ความสบายใจที่มณฑลทหารบกที่๒๗ ได้ดูแลบุตรหลานที่เข้ามารับใช้ชาติเป็นอย่างดี