เมื่อ 20 พ.ย.62 เวลา 1000 น. ผบ.มทบ.27 ร่วมกับ อ.ทอง หลอมประโคน ที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอ.รมนน.ภาค.2 ได้พบปะภาคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ จว.ร.อ. และให้นโยบายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จว.ร.อ. และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ของหน่วย มทบ.27 โดยจะจัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ให้มาร่วมประชุมกับส่วนที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการน้ำ จว.ร.อ. ณ มทบ.27 ในโอกาสต่อไป