มทบ.27 ” เปิดหน่วยฝึกวิชาทหาร ต้อนรับผู้ปกครอง นศท. (Open House) ” ชี้แจงนโยบายการฝึกของ ผบ.ทบ.
เช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ” เปิดหน่วยฝึกวิชาทหาร ต้อนรับผู้ปกครอง นศท. (Open House) ” สำหรับการฝึกภาคปกติของ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ศูนย์ฝึก โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีฝ่ายเสนาธิการ, หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, ผู้ปกครอง และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นเวลา 14.30 นาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะ เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกฯ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึกวิชาทหาร ต้อนรับผู้ปกครอง นศท. (Open House) ” การฝึกภาคปกติของ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาวิชาทหารและผู้ปกครองมีส่วนร่วมและรับทราบการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
– การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
– การฝึกทางยุทธวิธี หมู่ปืนเล็กในการเข้าตี
– การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดย รองผู้บัญชาการมพร้อมได้พบปะชี้แจงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยฝึกวิชาทหารทุกหน่วย เชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาชมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การฝึกฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้รับทราบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายจากการฝึก คือ นักศึกษาวิชาทหารมีภาพลักษณ์ที่ดี รู้แบบธรรมเนียมทหาร มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และมีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยหลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงเฉพาะการฝึกภาคที่ตั้งปกติในห้องเรียน ปรับลดสัดส่วนวิชาทหารและปรับเพิ่มวิชาทั่วไป คือ ประวัติศาสตร์ชาติไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์, บทบาททหารกับความมั่นคง, ปฐมพยาบาล, บรรเทาสาธารณภัย, วิชาผู้นำ และจิตอาสา โดยจะปรับกระบวนการเรียนการสอน ให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น รด.จิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ