ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดกิจกรรมเครือข่ายมวลชน “กตัญญูคลับสาเกตนคร” ประจำปี 2563
เช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนในสถาบันระดับอุดมศึกษาภายใต้เครือข่าย “กตัญญูคลับ” ประจำปี 2563 ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อร่วมกันตั้งชมรมและทำกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญู ของเยาวชนไทย ที่มีต่อสถาบันหลัก 4 สถาบัน หรือ 4 เสาหลัก ได้แก่ บิดา มารดา คณาจารย์ ชาติ/บรรพบุรุษ และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็น ประโยชน์ ต่อชุมชน ชาติ และสถาบันด้วย
ในส่วนของมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งชมรมกตัญญูคลับ ภายใต้ชื่อชมรม “กตัญญูคลับสาเกตนคร” ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 76 คน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นนักศึกษาวิชาทหาร โดยร่วมทำกิจกรรมในลักษณะ “จิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายมวลชน “กตัญญูคลับ” ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ มาบรรยายในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา ต่อจากนั้น โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support), ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพและวันดินโลก โดยการปลูกต้นยางนา และต้นทองอุไร พร้อมทั้งร่วมพื้นฟูสภาพน้ำน้ำลำห้วยเหนือโดยการโยน EM Ball และศึกษาดูงานโครงการศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด