มื่อวันที่ 2 พ.ย.62 เวลา 0900 น.
คุณสุพัตรา ปัจชะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 นาย ได้เข้าทำการเก็บตัวอย่างดิน จากแปลงนาสาธิต และแปลงปลูกพืชผัก โครงการทหารพันธ์ุดี ของหน่วย มทบ.27 และ ร.16 พัน.1 เพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่าพิกัดความเป็นกรดและด่าง (ค่าPH)ว่าเหมาะสมกับการปลูกพืชและทำการแปลงเกษตรชนิดใดบ้าง พร้อมนี้ได้แนะนำการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบทศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อปี2534 โดยได้สาธิตการปลูกหญ้าแฝกให้กับเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา ค่ายประเสริฐสงครามไปขยายผลให้กับกำลังพลของหน่วยภายในค่ายฯและทหารกองประจำการที่ปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนต่อไป
ซึ่งในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ได้มอบต้นกล้าหญ้าแฝกและเมล็ดปอเทืองให้ไว้เพื่อ
นำไปปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดเตรียมดินก่อนทำการเกษตรต่อไป