“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562”
บ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริเวณสนามบินกองทัพบก ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชา, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามครั้งนี้ด้วย�พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร นับว่าเป็นพิธีที่มีเกียรติและมีความสำคัญเช่นเดียวกับพิธีสวนสนามสาบานธงของหน่วยทหารประจำการ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารแสดงออกถึงความมีประสิทธิภาพ ความรักความสามัคคี และความเข้มแข็งอดทน เป็นการยืนยันว่า นักศึกษาวิชาทหารทุกคน จะยึดมั่นในอุดมการณ์ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งจะปกป้องเอกราชอธิปไตย ตลอดจนเป็นเยาวชนที่ดีเป็นเป็นตัวอย่างให้แก่คนในชาติ และช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป �ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ประธานในพิธี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น จำนวน 9 แห่ง และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จำนวน 18 นาย ต่อจากนั้นได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้เข้าร่วมพิธี โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรอง ที่มีคุณภาพ โดยการเสริมสร้างระเบียบวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมขอให้ตระหนักอยู่เสมอว่า การที่ชาติเราดำรงความเป็นเอกราชได้จนทุกวันนี้ เป็นเพราะบรรพบุรุษได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเข้าพิทักษ์รักษาไว้จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน จะต้องช่วยสืบทอดภาระหน้าที่อันมีเกียรติยิ่งนี้เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป