ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. บริเวณสนามฝึก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญจากการฝึกภาคปกติ มาปฏิบัติในภาคสนาม สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้ โดยในปีนี้ได้แบ่งพื้นที่การฝึกเป็น 2 พื้นที่คือ ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด และค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์ในการฝึกภาคสนามในพื้นที่แตกต่างกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบ ,นักศึกษาวิชาทหารพันธุ์ดี และนักศึกษาวิชาทหารตาสัปปะรด เพื่อเป็นกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพในการสนับสนุนกองทัพบกตั้งแต่ยามปกติจนถึงยามสงคราม
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า การฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกในภาคที่ตั้งปกติ มาปรับใช้ในการฝึกภาคสนาม เพื่อให้นักศึกษามีความอดทน อดกลั้น ต่อความเหน็ดเหนื่อย เมื่อจบการฝึกไปแล้วจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป