สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างกำลังพลที่แข็งแรงตามโครงการ “Smart Soldiers ”
เมื่อ 24 มกราคม 2563 ตามที่ พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบนโยบาย Smart Soldiers ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้กำลังพลมีสุขภาพกายแข็งแรง โดยให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลทุก 2 เดือนนั้น สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด โดย พันเอกมิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายและตรวจวัดดัชนีมวลกายของกำลังพล สังกัด สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังพลสัสดี มีร่างกายที่แข็งแรง อดทน สง่างาม มีความพร้อมที่จะปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วง ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยหลังการทดสอบร่างกาย ได้จัดประชุมมอบนโยบายการทำงาน, ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการรับสมัครกำลังพลสำรองเข้ารับราชการเป็นทหารชั่วคราว, การประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2563 ,งานกิจการมวลชน ตลอดจนได้เน้นย้ำการรักษาวินัย การแต่งกาย การให้บริการ การงดใช้ถุงพลาสติก และหลีกเลี่ยงความประพฤติที่ไม่เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพบก เพื่อเป็นนักรบที่งามสง่า นำพากองทัพเข้มแข็ง