มทบ.27 อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่ทหารใหม่ ผลัด 1/67
มณฑลทหารบกที่ 27 อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่ทหารใหม่ ผลัด 1/67 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีครูจิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมและสำเร็จหลักสูตรจิตอาสา904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค2) รุ่นที่4/67 ได้แก่ สิบเอกหญิง ภิญญาพัชร์ ธัญกัมพลวัฒน์ รหัส 2-4ข005, สิบตรีหญิง รักนิรันดร์ รักบารมีอนันต์ รหัส 2-4ข006, สิบเอกหญิง ศีวลี เพิ่มพัฒน์ รหัส 2-4ข007 และ สิบเอกหญิง ปิ่นมุก บานเย็น รหัส 2-4ข008 เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนให้แก่ทหารใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก ให้ทราบถึงบริบทของการเป็นทหารกองประจำการ ในการสร้างกำลังพลที่ดี มีอุดมการณ์และร่วมพิทักษ์ เทิดทูนไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ต่อไป