ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ รับมอบห้องเรียนและเปิดการเรียนการสอนสายอาชีพ
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร ได้กระทำพิธีรับมอบห้องเรียนจาก
ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่ ประธานสถานศึกษาในเครือเอกวรรณ และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธรที่สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑๐ ชุด, เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง, โทรทัศน์ ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เนต เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการเรียนการสอน
จากนั้น ได้ร่วมกันเปิดการเรียนการสอนของพลทหารกองประจำการ ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ขยายโอกาสทางการศึกษา
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สำหรับพลทหารกองประจำการและกำลังพลที่มีความประสงค์จะศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะในสายวิชาชีพ ในครั้งนี้มีผู้เรียนเป็นพลทหารกองประจำการสมัครเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๓๐ คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑๖ คน รวมทั้งสิ้น ๔๖ นาย เพื่อให้สามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ในหน่วยและประกอบอาชีพเสริมได้ ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้กล่าว ในนามของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ขอขอบคุณในน้ำใจของประธานศึกษาในเครือเอกวรรณ ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้มอบสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนบุคลากรให้ความรู้ตามหลักสูตรสายวิชาชีพ ซึ่งทางหน่วยมีนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนการสอนสายอาชีพ เพื่อให้กำลังพลที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกทักษะ มีความชำนาญ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ได้ร่วมกันสร้างคน สร้างงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาหน่วย นำสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป