รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หญิง ปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. พันเอกทฤษฏี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจเยี่ยมการฝึก ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฝึกค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกิจกรรม open house ตามนโยบาย กองทัพบก โดยการเปิดหน่วยทหารให้ผู้ปกครอง ได้เข้าเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่และการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ในห้วงการฝึกภาคสนาม เพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของผู้ปกครอง และ นักศึกษาวิชาทหาร
ในการนี้ พันเอก ทฤษฏี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และมอบผลไม้ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกและได้ชมสาธิตการฝึก
สถานีสงคราม เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์, สถานีการข้ามลำน้ำ และสิ่งกีดขวางด้วยเชือก และสถานีการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกันเบื้องต้น
ซึ่งการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญเพื่อเป็นกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ สนับสนุนกองทัพบกตั้งแต่ยามปกติจนถึงยามสงครามและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป