มทบ.27 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ ฝ่ายเสนาธิการ หัวหน้า กอง แผนกฝ่าย เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานในด้านต่างๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยเน้นแต่ละกอง แผนก ฝ่าย ต้องกำหนดแผนการปฏิบัติ ความเร่งด่วน โครงการที่จะปฏิบัติให้เป็นผลงานดีเด่น โดยใช้หลักการทำงาน ๖ ร่วม” เป็นหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมของกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ ๑) ร่วมคิด ๒) ร่วมวางแผน ๓) ร่วมปฏิบัติ ๔) ร่วมแก้ปัญหา ๕) ร่วมติดตามประเมินผล ๖) ร่วมรับความสำเร็จ ให้กำลังพลทุกนายได้เข้าใจ ใส่ใจตระหนักในภารกิจของหน่วยที่จะต้องทำร่วมกัน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไป