ผบ.มทบ.27 ปิดการฝึกภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ 2 และ 3 ชาย ปีการศึกษา 2562
เช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่สนามพื้นที่ฝึกค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ชาย ปีการศึกษา 2562 จำนวน 142 นาย โดยมี พันเอก อัครพนธ์
มูลประดับ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16, สัสดีจังหวัดยโสธร, หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16, ผู้แทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือน, กองการข่าว มณฑลทหารบกที่ 27 ,สัสดีอำเภอเมืองยโสธร, คณะครูฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า “การฝึกภาคสนามถือว่าเป็นหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกนาย จะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนาม เพื่อให้มีความรู้ด้านยุทธวิธี ได้สัมผัสกับสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากภาคปกติ โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกในภาคที่ตั้งปกติ มาประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคสนาม โดยเฉพาะการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นนักศึกษาวิชาทหารที่เป็นเยาวชนต้นแบบ หรือนักศึกษาวิชาทหารรุ่นใหม่ที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม การน้อมนำโครงการทหารพันธุ์ดี ขยายผลไปสู่นักศึกษาวิชาทหารและต่อยอดเครือข่ายตาสับปะรดเพื่อมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังร่วมกันต่อไป