เจ้ากรมสารวัตรทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 1430 น. ณ บริเวณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบกและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจภารกิจสารวัตรทหาร และแนะนำสายงานสารวัตรทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ให้กับหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ณ กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อชี้แจง และรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และความต้องการ ในการปฏิบัติงานของสายงานสารวัตรทหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไขปัญหาของเหล่าทหารสารวัตร และเป็นการพบปะสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล พร้อมชมการสาธิตการฝึกทางยุทธวิธีของทหารสารวัตร ซึ่งเป็นภารกิจหลัก ของกำลังพลเหล่าทหารสารวัตรที่จะต้องนำไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้ความสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการรักษาภาพลักษณ์ของกองทัพบก ในระหว่างออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ด้วย