ผบ.มทบ.27 มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้กับศูนย์บริการน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน มทบ.27
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0830 นาฬิกา ที่หน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับ แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อนำไปติดตั้งให้บริการน้ำดื่มแก่กำลัง และครอบครัว ในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยมีดำริให้จัดตั้งศูนย์บริการน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน มณฑลทหารบกที่ 27 ขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วย บริการน้ำดื่มให้กับกำลังพลและประชาชนในชุมชนรอบค่าย โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มีความประสงค์ที่จะส่งเสริม ช่วยเหลือกำลังพลผู้มีรายได้น้อยได้มีอาชีพเสริมเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะการทำงาน, การบริการ ตลอดจนเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลอีกทางหนึ่ง โดยมีการจัดสรรรายได้ดังนี้ รายได้ 30% เป็นค่าแรงให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ, รายได้ 20% เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์, รายได้ 25% ให้เป็นสวัสดิการกับกำลังพล เช่น ทุนการศึกษา, การกุศล และรายได้อีก 25% ปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลอย่างยั่งยืนต่อไป