มทบ.27จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแก่ทหารกองประจำการ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เสมือนพ่อ ดูแลลูก
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และกำลังพล โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ชี้แจงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ให้แก่ ทหารกองประจำการ ซึ่งเปรียบเสมือนลูกชายคนเล็ก และน้องคนสุดท้องของกองทัพบก โดยได้ชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆของ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้แก่ งานด้านสิทธิของกำลังพล ส่งเสริมให้เรียนต่อสายอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว การเป็นแหล่งข่าวทางทหารต่อต้านยาเสพติด เปิดโอกาสให้กำลังพลได้เสนอแนะปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีฝ่ายเสนาธิการได้ชี้แจงเรื่องที่สำคัญของแต่ละฝ่าย รวมทั้งโครงการวิสาหกิจชุมชน, โครงการทหารพันธ์ดี, โครงการคลองไทย และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข, กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลในพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัย ก็ขอให้แจ้งให้ผู้บัญชาการ หรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยด่วน เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับน้องๆ ทหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับทหารกองประจำการ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน