ขุนภักดี 27 ออกศึก ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 ให้แก่กำลังพลและชุมชนรอบค่ายทหาร
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 ให้แก่กำลังพล ครอบครัวที่พักอาศัยในค่ายประเสริฐสงคราม และชุมชนรอบค่ายทหาร โดยใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของหน่วย ใช้เพลงและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าถึงจิตใจของประชาชน สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ไม่ตื่นตระหนก แต่ตระหนักในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “กินร้อน ช้อนเรา ไม่เข้าใกล้กัน และขยันล้างมือบ่อย ๆ, การปฏิบัติตนในห้วงประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 , สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด, ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดตามมาตรการที่บังคับใช้, ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น, การประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2563, และการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี รวมพลัง เพื่อเอาชนะและกำจัดโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนชุมชนรอบค่ายทหารให้ความสนใจ ร่วมใจเป็นหนึ่งที่จะก้าวฝ่าฟันต่อสู้โรคอุบัติใหม่ร่วมกัน #เราจะสู้ไปด้วยกัน