มทบ.27 กระทำพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและอำลาชีวิตรับราชการของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/61
เช้าวันนี้ (29 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น.มณฑลทหารบกที่ 27 ได้กระทำพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและอำลาชีวิตรับราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 จำนวน 82 นายโดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้ทหารกองประจำการได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับราชการทหารครบตามกำหนด ทำให้ทหารทุกคนเกิดความรู้สึกว่ายังมีความผูกพันกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เคยรับราชการ
ต่อจากนั้นเวลา 10.30 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการ ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ ที่จะอำลาชีวิตรับราชการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีทหารกองประจำการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในวันนี้ จำนวน 66 นาย เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้กับทหารกองประจำการ ที่จะอำลาชีวิตรับราชการเป็นทหารกองหนุน อันเป็นกำลังของชาติต่อไป
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารว่า ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นทหารกองหนุนที่ดีพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ประกอบอาชีพโดยสุจริต นำสิ่งต่างๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ จากประสบการณ์ จากการเป็นทหาร ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ประสงค์ให้ทางราชการช่วยเหลือ ซึ่งไม่ขัดต่อกฎระเบียบทางทหาร และกฎหมายบ้านเมือง ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งจะได้ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ นับว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ได้รับใช้ชาติ มีความเสียสละ ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจ จนส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ สำเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ต่อหน่วย กองทัพบก และประเทศชาติ และกล่าวขอบคุณ ทหารกองประจำการที่สมัครใจรับราชการต่อ จำนวน 19 นายโดยจะดูแล สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้ดีที่สุด ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจในการดูแลปกป้องพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส