“มทบ.27 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มอบแก่ทหารกองประจำการ สู่การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงหลังอำลาชีวิตรับราชการ”
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 0930 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารราช สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหาร นายสิบ และ ทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 จำนวน 102 นาย กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธ์ุผัก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จำนวน 102 ชุด ให้แก่ทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ที่จะอำลาชีวิตรับราชการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อนำไปเพาะปลูกไว้กินเองภายในครัวเรือน และขยายผลไปยังพี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้ในหมู่บ้านชุมชนของตนเองซึ่งเป็นผักที่ปลอดภัย เป็นพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความอยู่ดีมีสุข ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวตลอดพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในหมู่บ้านชุมชนต่อไป