เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ ๒๗ มอบหมายให้ พ.อ.ภูวเดช อุทัยพรหม ชรก. รอง เสธ มทบ.๒๗ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด – ๑๙) ผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย
โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการบันทึกข้อมูลผู้เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านช่องทางจังหวัดตามแนวชายแดน และการบันทึกการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยที่จังหวัดได้รับจากกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.ร.อ. เป็นประธาน โดยมี หน.ส่วนราชการ/ผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด