มทบ.27และ กอ.รมน.จว.ร.อ. ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอกชลิต บรรจุปรุ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(กอ.รมน.จว.ร.อ. )ร่วมพิธีมอบเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ด้านการเกษตร ณ เทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล”และ”คาจิกิ”จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทั้ง 20 อำเภอ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว และมีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิได้รับผลกระทบจากปัญหาทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน เกษตรกร 86 ราย พื้นที่ 636 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีมอบเงินทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 66 ราย รวมเป็นเงิน 1,833,300 บาท โดยแบ่งเป็น
1.กรณีพื้นที่ทางการเกษตร ถูกทรายทับถม จำนวน 60 ราย รายละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 7000 บาท รวม 258.25 ไร่ เป็นเงิน 1,807,750 บาท
2.กรณีปรับเกลียพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเพาะปลูก จำนวน 6 ราย พื้นที่ 39 ไร่ ไร่ละ700 บาท เป็นเงิน 27,300 บาท สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จังหวัดจะเร่งรัด ดำเนินการโดยด่วนต่อไป