ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2563 จ.ยโสธร
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 0830 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย นาย สมเพชร สร้อยสระคู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายพลเรือน), พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร(ฝ่ายทหาร), นาย ธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว, พันเอก อุดม บุญหอม สัสดีจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2563 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง จิตอาสาและสร้างความสามัคคีให้แก่กลุ่มชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่มาจากโรงพยาบาลป่าติ้วสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รอบอาคารที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึก รักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ และเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนในทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ ร่วมมือร่วมใจทำความดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน