ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่การก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามโครงการ แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำน้ำห้วยเงิน บ้านตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่การก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ซึ่งฝายน้ำล้นดังกล่าว มีขนาดความกว้าง 18 เมตร สูง 3.50 เมตร โดยใช้แรงงานจาก จิตอาสาเฉพาะกิจ กำลังพลจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด รด.จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมก่อสร้างในครั้งนี้
ต่อจากนั้นเวลา 14.30 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ติดตามการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ที่ศาลาเปรียบบ้านหนองหลุบ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด วิทยากรระดับตำบล และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27