“งานจะได้ผล เมื่อคนมีความสุข” ทหารพันธุ์ดี มทบ.27 สร้างคน สร้างงาน
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 1500 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และได้ทดลองเปิดใช้กังหันน้ำเติมอ๊อกซิเจน และน้ำพุเพิ่มอ๊อกซิเจนระบบโชล่าเชลล์ต้นแบบลงลำห้วยเหนือ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้เพื่อเพิ่มออกซิเจนและบำบัดน้ำให้สะอาด พร้อมนำมาบริหารจัดการน้ำภายในโครงการฯ และได้พบปะกำลังพลจาก กอง แผนก ฝ่าย เพื่อมอบนโยบาย และแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆภายในโครงการฯ เพื่อให้กำลังพลได้มีส่วนรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีให้สำเร็จลุล่วง
ต่อจากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ได้รับมอบหมายพื้นที่ ตามสถานีต่างๆของโครงการฯ และได้ร่วมกับกำลังพลปฏิบัติงาน ขุดลอกคลองไส้ไก่ ปลูกหญ้าบริเวณคันนาทองคำในพื้นที่เกษตรประยุกต์(โคก หนอง นา โมเดล) ปักดำนาในแปลงนาสาธิต ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และปลูกหญ้า บริเวณรอบพื้นที่ศาลาริมนำ้ร่วมกับกำลังพล ในโอกาสนี้ ขุนภักดี 27 ได้ร่วมขับกล่อมบทเพลง สร้างความสนุกสนาน ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างแรงใจให้กับกำลังพล เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งงานจะได้ผล ก็ต่อเมื่อคนทำงานมีความสุข