มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 0900 นาฬิกา ที่ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โดยมี เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 , กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราข และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เป็นคณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ตามที่มณฑลทหารบกที่ 27ได้ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้มีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมาเป็นลำดับ โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โครงการทหารพันธุ์ดีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช และ โครงการทหารพันธุ์ดีกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 โดยที่ประชุมได้ร่วมปรึกษาหารือ รับทราบความก้าวหน้า และปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการ ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป